Beleidsstukken

Voor de uitvoering van het Woonprogramma zijn een aantal beleidsstukken relevant:

Uitvoeringsprogramma Woonvisie Terschelling, Programma+135+

Eerste herziening Uitvoeringsprogramma Woonvisie Terschelling Programma +135+

In dit Uitvoeringsprogramma staat beschreven op welke manier op Terschelling 135 woningen gerealiseerd kunnen worden; rekening houdend met de doelgroepen, de plek, de doorstroming, de blijvende betaalbaarheid en duurzaamheid.

Beleidsregels nieuwe woningen, 2019

Om vaart te kunnen maken met de uitvoering van het Woonprogramma, hebben Burgemeester en Wethouders beleidsregels vastgesteld. Door deze beleidsregels kan in afwijking van het bestemmingsplan (zonder dat daarvoor een afzonderlijke procedure doorlopen moet worden) medewerking worden verleend aan bouwplannen die voldoen aan die beleidsregels.

Welstandsnota

Aanvullingen welstandsnota

De gemeentelijke Welstandsnota is opgesteld als beoordelingskader voor de welstand. Op basis van de welstandscriteria uit de Welstandsnota bekijkt het adviesteam of de bouwplannen voldoen aan de ruimtelijke kwaliteitseisen.

Bij het ontwikkelen van bouwplannen is het raadzaam om alvast te bekijken welke welstandscriteria er gelden voor het gebied waarin het bouwplan wordt ontwikkeld.

Voor meer achtergrondinformatie:

Woonvisie

Landschapsontwikkelingsplan

Top