Handhaving

Op onderstaande roerende zaken zijn door onze toezichthouders op 10 juli 2019 labels gehecht met het dringende verzoek de zaken binnen 5 dagen te verwijderen. Op 17 juli 2019 is door onze toezichthouder geconstateerd dat bovenstaande zaken niet binnen de gestelde termijn zijn verwijderd.

Besluit voornemen last onder bestuursdwang
Gelet hierop heeft het college van burgemeester en wethouders van gemeente Vlieland op 16 juli 2019 besloten dat indien de betreffende eigenaar bovenstaande materialen/voertuigen/voertuigwrakken niet voor 2 augustus 2019 verwijderd, en verwijderd houdt en op een daartoe bestemd terrein plaatst, dat dan een last onder bestuursdwang zal worden opgelegd, inhoudende dat op kosten van de eigenaar de roerende zaken door de gemeente zullen worden verwijderd, worden opgeslagen, en zo nodig na drie maanden worden vernietigd.

Zienswijze
Voordat bestuursdwang wordt toegepast krijgt de eigenaar de kans een zienswijze te geven. De zienswijze dient u schriftelijk (f.alberda@vlieland.nl) of mondeling uiterlijk 25 juli 2019 aan de afdeling Juridische Zaken van de Gemeente Vlieland te hebben gegeven.