Plannen in procedure

 • Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan De Hagen Hollum

 • Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan De Hagen Hollum

 • Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan ‘Hollum- Jan Jacobsweg’

  Burgemeester en wethouders van Ameland maken, ingevolge artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro), bekend dat de gemeenteraad van Ameland bij besluit van 25 juni 2018 het bestemmingsplan ‘Hollum- Jan Jacobsweg’ gewijzigd heeft vastgesteld.  

  Het bestemmingsplan heeft betrekking op de realisatie van een woning op de percelen op en naast het parkeerterrein aan de Jan Jacobsweg te Hollum, kadastraal bekend onder gemeente Ballum, sectie G, nummer 2577 (deels) en gemeente Ballum, sectie H, nummer 18 (deels). De wijziging betreft het toevoegen van de functieaanduiding ‘verblijfsrecreatie’ op de verbeelding van het bestemmingsplan.  

  Het gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan ‘Hollum- Jan Jacobsweg’ met planidentificatienummer NL.IMRO.0060.20171795-VG01 ligt vanaf donderdag 26 juli 2018 tot en met woensdag 5 september 2018 ter inzage op het gemeentehuis in Ballum. Het bestemmingsplan is tevens te vinden op www.ameland.nl en op www.ruimtelijkeplannen.nl 

  Plan inzien

  Het plan kunt u inzien op ruimtelijkeplannen.nl via de volgende link: Jan Jacobsweg Hollum

  Beroepstermijn 

  Een belanghebbende die tijdig zijn zienswijze bij de gemeenteraad van Ameland naar voren heeft gebracht, kan vanaf donderdag 26 juli 2018 gedurende zes weken beroep instellen tegen het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Gelijke bevoegdheid komt toe aan een belanghebbende die aantoont dat hij daartoe redelijkerwijze niet in staat is geweest. Het beroep kunt u richten aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage. 

  Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan treedt in werking daags na afloop van de hiervoor genoemde beroepstermijn. Het instellen van beroep schorst de werking van het besluit niet. 

  Degene die beroep heeft ingesteld, kan de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State verzoeken met het oog op onverwijlde spoed een voorlopige voorziening te treffen. Het verzoek dient geadresseerd te worden aan de Raad van State, ter attentie van de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage. Indien het verzoek tijdens de beroepstermijn wordt ingediend, treedt het besluit niet in werking voordat op het verzoek is beslist. 

   

 • Gewijzigde vaststelling wijzigingsplan ‘Noordwal Buren – woningbouw’

 • Ontwerpbestemmingsplan en Besluit vormvrije m.e.r.-beoordeling ‘De Hagen’ Hollum

 • Ter inzagelegging ontwerp wijzigingsplan ‘Foppedunenweg-Duinlandsweg Buren’ (woningbouw)

  Burgemeester en wethouders maken op grond van artikel 3.6.1.a. van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) en Afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht bekend dat, met ingang van 23 mei 2019, gedurende zes weken voor een ieder ter inzage ligt het ontwerp wijzigingsplan ‘Foppedunenweg-Duinlandsweg Buren’. Burgemeester en wethouders zijn voornemens gebruik te maken van de wijzigingsbevoegdheid om twee bouwkavels te realiseren, zoals opgenomen in bestemmingsplan ‘Buren’. Het ontwerp wijzigingsplan heeft betrekking op het wijzigen van de bestemming ‘Agrarisch-Cultuurgrond’ in de bestemming ‘Tuin’ en ‘Wonen-1’ aan de Foppedunenweg te Buren, kadastraal bekend gemeente Nes, sectie D, nummer 305 (deels). Het ontwerp wijzigingsplan bestaat uit een toelichting, regels en een verbeelding.

 • Ter inzagelegging ontwerp wijzigingsplan ‘Kardinaal de Jongweg 9 Nes Ameland’

 • Ter inzagelegging ontwerp wijzigingsplan ‘Molenweg 1 Nes’

 • Ter inzagelegging ontwerp wijzigingsplan ‘Pastoor Scholtenweg – Buren’

 • Terinzagelegging ontwerpbestemmings-plan ‘Hollum -Jan Jacobsweg’

  Overeenkomstig artikel 3.8.1 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) maken burgemeester en wethouders bekend dat, met ingang van donderdag 29 maart 2018, gedurende zes weken voor een ieder ter inzage ligt het ontwerpbestemmingsplan ‘Hollum- Jan Jacobsweg. Het ontwerpbestemmingsplan heeft betrekking op de realisatie van een woning op de percelen op en naast het parkeerterrein aan de Jan Jacobsweg te Hollum, kadastraal bekend onder gemeente Ballum, sectie G, nummer 2577 (deels) en gemeente Ballum, sectie H, nummer 18 (deels).Het ontwerpbestemmingsplan, met planidentificatienummer NL.IMRO.0060.20171795-ON01 bestaat uit een toelichting, planregels en verbeelding. Het ontwerpbestemmingsplan kunt u ook inzien op www.ameland.nl.

  Eenieder kan tot en met woensdag 9 mei 2018 zienswijzen indienen. Schriftelijke zienswijzen kunt u richten aan het college van burgemeester en wethouders van Ameland, Postbus 22, 9160 AA Hollum. U dient hierbij aan te geven  op welke onderdelen van het ontwerpbestemmingsplan de zienswijzen betrekking hebben. Voor meer informatie of het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen via telefoonnummer (0519) 555 555. De tijdig ingediende zienswijzen worden betrokken bij de verdere besluitvorming door de gemeenteraad. 

  Plan ter inzage

  Het ontwerpbestemmignsplan kunt u inzien via onderstaande links:

  Ontwerpbestemmingsplan op ruimetlijkeplannen.nl:

  Ontwerpbestemmingsplan als pdf:

 • Terinzagelegging ontwerpbestemmingsplan 6 recreatiewoningen Recreatieterrein Nes-Buren

 • Vaststelling bestemmingsplan ‘Strandweg Buren – Agrarische bestemming tussen nummer 24 en 34’

 • Vaststelling wijzigingsplan Miedenweg 23 te Nes Ameland

  Burgemeester en wethouders van Ameland maken, ingevolge artikel 3.44 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb), bekend dat het college bij besluit van 13 maart 2018 het wijzigingsplan ‘Miedenweg 23 te Nes Ameland’ heeft vastgesteld. Het ontwerp-wijzigingsplan heeft zes weken ter inzage gelegen. Er zijn geen zienswijzen ingediend. Het wijzigingsplan heeft betrekking op het verbouwen van de woning en het realiseren van een verblijfsrecreatieve studio aan de Miedenweg 23 te Nes Ameland, kadastraal bekend gemeente Nes, sectie A, nummer 4631. Het ontwerp wijzigingsplan bestaat uit een toelichting, regels en een verbeelding. Het wijzigingsplan Miedenweg 23 te Nes Ameland’ de daarop betrekking hebbende stukken ligt vanaf 28 maart 2018 tot het einde van de beroepstermijn ter inzage op het gemeentehuis in Ballum. Het bestemmingsplan met bijlagen kunt u ook vinden op www.ameland.nl.

  Een belanghebbende die tijdig zijn zienswijze bij het college naar voren heeft gebracht, kan vanaf 29 maart 2018 gedurende zes weken beroep instellen tegen het besluit tot vaststelling van het wijzigingsplan bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Gelijke bevoegdheid komt toe aan een belanghebbende die aantoont dat hij daartoe redelijkerwijze niet in staat is geweest. Het beroep kunt u richten aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage.

  Het besluit tot vaststelling van het wijzigingsplan treedt in werking daags na afloop van de hiervoor genoemde beroepstermijn. Het instellen van beroep schorst de werking van het besluit niet.

  Degene die beroep heeft ingesteld, kan de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State verzoeken met het oog op onverwijlde spoed een voorlopige voorziening te treffen. Het verzoek dient geadresseerd te worden aan de Raad van State, ter attentie van de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage. Indien het verzoek tijdens de beroepstermijn wordt ingediend, treedt het besluit niet in werking voordat op het verzoek is beslist

  Plan ter inzage

  Het wijzigingsplan kunt u inzien via de onderstaande links:

  Wijzigingsplan op ruimtelijkeplannen.nl:

  Wijzigingsplan als pdf:

 • Vaststelling Wijzigingsplan Pastoor Scholtenweg-Buren

 • Vaststelling wijzigingsplan Zuiderlaan 9 te Hollum Ameland

 • Vaststelling wijzigingsplan ‘Kardinaal de Jongweg 9 te Nes Ameland’

 • Vaststelling wijzigingsplan ‘Vrijewilpad 5 Buren - woningbouw’

 • Vaststelling wijzigingsplan ‘Vrijewilpad Buren – woningbouwplan twee woningen’

  Burgemeester en wethouders van Ameland maken, ingevolge artikel 3.44 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb), bekend dat het college bij besluit van 18 september 2018 het wijzigingsplan ‘Vrijewilpad Buren – woningbouwplan twee woningen’ heeft vastgesteld. Het ontwerp-wijzigingsplan heeft zes weken ter inzage gelegen. Er zijn geen zienswijzen ingediend. Het ontwerp wijzigingsplan heeft betrekking op het wijzigen van een agrarische bestemming in een woonbestemming, om zo de bouw van twee woningen mogelijk te maken, aan het Vrijewilpad te Buren, kadastraal bekend gemeente Nes, sectie D, nummer 1744.

  Het wijzigingsplan ‘Vrijewilpad Buren – woningbouwplan twee woningen’ en de daarop betrekking hebbende stukken liggen vanaf 27 september 2018 tot het einde van de beroepstermijn ter inzage op het gemeentehuis in Ballum. Het bestemmingsplan met bijlagen kunt u ook vinden op www.ameland.nl via onderstaande links en www.ruimtelijkeplannen.nl.  Een belanghebbende die tijdig zijn zienswijze bij het college naar voren heeft gebracht, kan vanaf 27 september 2018 gedurende zes weken beroep instellen tegen het besluit tot vaststelling van het wijzigingsplan bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Gelijke bevoegdheid komt toe aan een belanghebbende die aantoont dat hij daartoe redelijkerwijze niet in staat is geweest. Het beroep kunt u richten aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage.

  Het besluit tot vaststelling van het wijzigingsplan treedt in werking daags na afloop van de hiervoor genoemde beroepstermijn. Het instellen van beroep schorst de werking van het besluit niet.

  Degene die beroep heeft ingesteld, kan de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State verzoeken met het oog op onverwijlde spoed een voorlopige voorziening te treffen. Het verzoek dient geadresseerd te worden aan de Raad van State, ter attentie van de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage. Indien het verzoek tijdens de beroepstermijn wordt ingediend, treedt het besluit niet in werking voordat op het verzoek is beslist.

  Wijzigingsplan op ruimtelijkeplannen.nl:

 • Voorbereidingsbesluit Recreatieterrein Nes Buren

 • Voorontwerp-bestemmingsplan Buitengebied Ameland ter inzage