Ter inzagelegging ontwerp wijzigingsplan ‘Foppedunenweg-Duinlandsweg Buren’ (woningbouw)

Burgemeester en wethouders maken op grond van artikel 3.6.1.a. van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) en Afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht bekend dat, met ingang van 23 mei 2019, gedurende zes weken voor een ieder ter inzage ligt het ontwerp wijzigingsplan ‘Foppedunenweg-Duinlandsweg Buren’. Burgemeester en wethouders zijn voornemens gebruik te maken van de wijzigingsbevoegdheid om twee bouwkavels te realiseren, zoals opgenomen in bestemmingsplan ‘Buren’. Het ontwerp wijzigingsplan heeft betrekking op het wijzigen van de bestemming ‘Agrarisch-Cultuurgrond’ in de bestemming ‘Tuin’ en ‘Wonen-1’ aan de Foppedunenweg te Buren, kadastraal bekend gemeente Nes, sectie D, nummer 305 (deels). Het ontwerp wijzigingsplan bestaat uit een toelichting, regels en een verbeelding.

Indienen zienswijze

Een ieder kan tijdens de periode van ter inzage ligging een zienswijze indienen (tot en met 3 juli 2019). Schriftelijke zienswijzen kunt u richten aan Burgemeester en wethouders van Ameland, Postbus 22, 9160 AA Hollum. Voor meer informatie of het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met de medewerkers van team Vergunningen via telefoonnummer (0519) 555 555. De tijdig ingediende schriftelijke en mondelinge reacties worden betrokken bij de verdere besluitvorming door burgemeester en wethouders.

Wijzigingsplan inzien

De stukken liggen tijdens de openingstijden van het gemeentehuis voor iedereen ter inzage. Ook kunt u de stukken raadplegen op www.ameland.nl en www.ruimtelijkeplannen.nl via de onderstaande links:

Ontwerp wijzigingsplan Foppedunenweg-Duinlandsweg Buren

Bronbestanden

Het plan kunt u ook als pdf bekijken: