Uitnodiging en agenda voor de raadscommissievergadering van maandag 5 maart aanstaande

U bent van harte uitgenodigd om de raadscommissievergadering op maandag 5 maart 2018 bij te wonen in het gemeentehuis of te beluisteren via de Lokale Omroep Ameland

plaats : gemeentehuis Ballum
aanvang : 19:30 uur
voorzitter : de heer J. Groenewold
griffier : mevrouw J.M.J. Metz

voorlopige agenda:

01. Opening
02. Mededelingen vanuit het college
03. Definitief vaststellen van de agenda
04. Vragenhalfuurtje van de commissie aan het college van B&W
05. Vaststellen besluitenlijst commissievergadering 5 februari 2018
06. Voorstel vaststellen "Reactie op initiatiefvoorstel aanpassing Nota Verblijfsrecreatie voor recreatieve bijgebouwen"
07. Voorstel benoemen en herbenoemen leden Bestuurscommissie Openbaar Primair Onderwijs
08. Vaststellen verordening "Rechtspositie wethouders, raads-en commissieleden gemeente Ameland 2018"
09. Voorstel vaststellen ledenbrieven Landelijk Overleg Gemeentelijke Arbeidsvoorwaarden Griffie
09a. Ontwerpplan reconstructie/revitalisatie Nes
09b. Beginseluitspraak verplaatsing Coop-supermarkt naar Jan Jacobsweg Hollum
10. Actualiteiten vanuit het samenwerkingsverband "de Waddeneilanden"
11. Sluiting

De stukken die bij deze agenda horen kunt u nu inzien via deze link naar de website van de gemeente Ameland www.ameland.nl