Meest gestelde vragen Belastingen en WOZ

Ik heb een vraag over

WOZ

Wat is mijn WOZ-waarde?

WOZ-waarden zijn openbaar en kunt u online opzoeken via wozwaardeloket.nl

Berekening WOZ-waarde?

De waarde van uw pand wordt berekend alsof het pand leeg, zonder hypotheek en zonder andere zakelijke rechten zou kunnen worden verkocht en alsof het pand onmiddellijk in gebruik te nemen zou zijn. Dit wordt ook wel de waarde in het economisch verkeer genoemd. Voor de taxatie van woningen wordt gekeken naar de prijs van woningen die rond de waardepeildatum zijn verkocht. Dit geldt ook voor huurwoningen die worden getaxeerd alsof ze kunnen worden verkocht. Voor bedrijven geldt de waarde in het economische verkeer of, als die hoger is, de gecorrigeerde vervangingswaarde. De waarde in het economische verkeer wordt bepaald aan de hand van huurcijfers. Voor berekening van de WOZ-waarde 2020 wordt de peildatum 1 januari 2019 gehanteerd.

WOZ-waarde te hoog?

In het taxatieverslag van uw pand kunt u zien hoe de waarde is opgebouwd. Naast de onderbouwing en de vastgestelde waarde, treft u op het taxatieverslag informatie aan over type, bouwjaar, inhoud, oppervlakte, adresgegevens en kadastrale aanduiding van uw pand. Ook worden de objecten vermeld waarmee uw pand wordt vergeleken. Het taxatieverslag kunt u online aanvragen of met uw DigiD-code direct inzien via mijn.overheid.nl. Ook is het mogelijk om een extra check door team Belastingen te laten doen voordat u bezwaar indient. De medewerker Belastingen beoordeelt samen met u of de WOZ-waarde klopt en of een taxateur opnieuw naar uw WOZ-waarde moet kijken.

Vaststellen WOZ-waarde zonder taxateur

Voor het vaststellen van de waarde van alle onroerende zaken maakt onze taxateur gebruik van marktanalyse. Door informatie bij nieuwe eigenaren van woningen in te winnen, kan de taxateur de ontwikkelingen op de markt in kaart brengen. Daarnaast beschikt de gemeente zelf al over veel andere gegevens van de onroerende zaak, zoals oppervlakte, inhoud, bouwjaar, buurt e.d. De waarde wordt dus bepaald op basis van zowel de objectgegevens als de marktsituatie. Omdat de taxateur deze gegevens tot zijn beschikking krijgt, hoeft hij niet elk pand te bezoeken.

Onroerendezaakbelastingen

Aanslag en tarieven OZB

De OZB wordt berekend aan de hand van een percentage van de WOZ-waarde. De percentages voor 2020 zijn:

 • Eigenaar woningen  0,0944%
 • Eigenaar niet-woningen  0,1482%
 • Gebruiker niet-woningen  0,1186%

Huis verkocht en toch voor het hele jaar betalen!

Om te bepalen wie belastingplichtig is, hanteren we de peildatum 1 januari van het belastingjaar. Dit betekent dat iemand die op 1 januari van het jaar eigenaar en/of gebruiker is voor het hele jaar moet betalen. Verhuizingen, verkoop of andere wijzigingen brengen daar geen verandering in. Als u in de loop van het jaar een ander onroerend goed koopt of gaat gebruiken dan hoeft u geen onroerendezaakbelasting te betalen maar wordt dit via de notaris verrekend.

Op peildatum taxatie bestond mijn huis nog niet

Hoewel uw pand na de waardepeildatum is of wordt opgeleverd, wordt toch gekeken wat een dergelijk pand op de peildatum waard zou zijn geweest. De taxateur bepaalt de waarde door uw pand te vergelijken met panden die toen al wel bestonden en die lijken op uw pand. De WOZ-waarde van uw pand in 2020 is dus altijd gebaseerd op de waarde die het pand zou hebben gehad op 1 januari 2019.

Forensen- en toeristenbelasting

Waarom moet ik forensen- en/of toeristenbelasting betalen?

Ameland heeft een verordening opgesteld waarin staat dat elke verhuurder van een vakantieverblijf forensen- en/of toeristenbelasting betaalt. Met deze opbrengsten betaalt de gemeente o.a. uitgaven voor recreatieve voorzieningen.

Forensenbelasting of toeristenbelasting?

U betaalt óf forensenbelasting óf toeristenbelasting.

Staat u niet op Ameland ingeschreven en beschikt zelf meer dan 90 dagen over de woning? Dan betaalt u forensenbelasting.  Ook al verhuurt u deze niet aan anderen. Het feit dat u de woning tot uw beschikking heeft, is voldoende om te worden aangeslagen voor de forensenbelasting. Leegstand geldt ook als eigen gebruik. Ook bij verkoop geldt dat als u meer dan 90 dagen over de recreatiewoning kan beschikken, u forensenbelasting betaalt. Heeft u meerdere recreatiewoning dan geldt dit criterium voor elke recreatiewoning.

Als u  het vakantieverblijf meer dan 270 dagen per jaar verhuurt,  bent u toeristenbelasting verschuldigd.
Bedrijven en Amelander ingezetenen betalen altijd toeristenbelasting.

Verschillen tussen forensenbelasting en toeristenbelasting?

Bij de forensenbelasting bepalen we de aanslag aan de hand van de WOZ-waarde en bij de toeristenbelasting kijken we naar het aantal werkelijke overnachtingen. Hierdoor kan verschil in hoogte van de aanslag ontstaan. Is de waarde van de recreatiewoning vrij hoog dan is toeristenbelasting vaak voordeliger.

Toeristenbelasting op het bootkaartje

Op het bootkaartje betaalt u toeristenbelasting voor de eerste dag. De gemeente rekent vanaf de 1e overnachting. U kunt dit nalezen in artikel 1 van de verordening Toeristenbelasting.

Aanslag en tarieven forensenbelasting

De aanslag forensenbelasting wordt eind april opgelegd. Bij het opleggen van de aanslag forensenbelasting wordt gekeken naar de WOZ waarde. Er is een tariefdifferentiatie van toepassing:

 • tot € 50.000 € 226,68
 • € 50.000 tot € 100.000 € 622,70
 • € 100.000 tot € 150.000 € 856.22
 • € 150.000 tot € 200.000 € 1.089,73
 • € 200.000 tot € 250.000 € 1.245,39
 • € 250.000 tot € 300.000 € 1.401,08
 • € 300.000 tot € 350.000 € 1.556,75
 • € 350.000 en hoger € 1.712,42

Caravans betalen forensenbelasting

In 2020 krijgen niet-eilander caravaneigenaren een aanslag forensenbelasting gebaseerd op een WOZ-waarde tot € 50.000,-. Deze aanslag is gebaseerd op een uitspraak van de Hoge Raad dat caravans op een vast standplaats als woning moeten worden aangemerkt.
De aanslagoplegging verloopt via de jaarnota van de camping.

Aanslag en tarieven toeristenbelasting

U betaalt per aankomst € 1,59 per persoon (wordt via Wagenborg afgerekend) en per overnachting € 1,59 per persoon (wordt via de verhuurder afgerekend).
Per overnachting in groepsaccommodatie betaalt u € 1,59 per persoon.

Voor vaste- en seizoensplaatsen op campings geldt een vast bedrag per bed:

 • vaste jaarplaats € 232,53
 • vaste seizoensplaats € 193,45
 • seizoensplaats € 212,90
 • voorseizoensarangement € 104,94
 • naseizoensarrangement € 62,96
 • maandarrangement € 40,06

De aanslag toeristenbelasting wordt na afloop van het jaar opgelegd.
Basis voor de aanslag is de registratie (nachtregister) die iedere verhuurder (die geen forensenbelasting betaalt) moet bijhouden.
De gemeente heeft hiervoor een model registratie.

Toeristenbelasting en personeel van de vaste wal?

Via Wagenborg kunt u een forensenkaart kopen met een goedkoper toeristenbelastingtarief. Dit geldt alleen voor 'Amelander' bedrijven die personeel inhuren van de vaste wal.

Afvalstoffenheffing

Wat is afvalstoffenheffing?

Ameland heft een afvalstoffenheffing voor elk particulier huishouden waar afval kan ontstaan. Hierbij is het niet nodig om in de woning te wonen. Reinigingsrechten worden geheven voor bedrijfsafval.

Tarieven afvalstoffenheffing

Ameland kent een tarief voor een alleenstaande of voor een huishouden met meer personen. Hierbij wordt gekeken naar hat aantal ingeschreven personen op een adres per op 1 januari. Verhuurt u ook kamers dan krijgt u een opslag.

 • Tarief één persoon € 169,54
 • Tarief meerdere personen € 222,73
 • Opslag kamerverhuur € 45,04
 • Tarief recreatiewoning:
 1. 3 of minder bedden € 135,-
 2. 4,5 of 6 bedden € 160,-
 3. 7 of meer bedden € 185,-
 • 1 extra container € 84,77
 • 2 of 3 extra containers € 169,54

Aangeslagen met verkeerd tarief

Ik woon alleen maar ben aangeslagen voor een meerpersoonshuishouden. Dit klopt niet en wordt automatisch gecorrigeerd door Belastingen.

Meer containers

Aanvraag voor een extra container voor GFT-afval, restafval of papier is mogelijk voor

 • 1 container € 84,77 (ongeacht GFT, restafval of papier);
 • 2 of meer containers € 169,54. 

Maximaal 3 containers per adres.

Heeft u een appartement bij uw woning (geen kamerverhuur) dan kunt u in aanmerking komen voor een extra container. Informeer bij ons naar de mogelijkheden. Deze container is gratis maar u betaalt wel afvalstoffenheffing hiervoor.

Automatische incasso

Kan ik de aanslag ook automatisch betalen?

Zonder incasso moet u de aanslag in max. 4 termijnen voor eind juni 2020  voldoen. Als u een automatische incasso afgeeft, wordt de aanslag voor eind november 2020 in 9 termijnen automatisch van uw rekening afgeschreven.
Online  kunt u een automatische incasso voor uw gemeentelijke belastingen aanvragen. Beschikt u niet over internet? Op verzoek sturen wij u een automatische machtigingskaart toe.

Heb ik al een automatische incasso afgegeven?

Dat kunt u zien aan de laatste vervaltermijn; wanneer hier 30 november staat dan heeft u een machtiging voor automatische incasso afgegeven En onderaan de vervaldata is een regel geprint; NIET betalen! Aanslag wordt automatisch in negen termijnen geïncasseerd! Staat deze regel er niet en is de laatste termijn 30 juni dan is er geen machtiging afgegeven.
Aanmelden voor incasso kan ook na het verstrijken van de eerste betaaltermijn. Er vindt dan een verrekening plaats van het nog openstaande bedrag.

Kwijtschelding

Mogelijkheden kwijtschelding

Problemen met het betalen van de aanslag? Soms is kwijtschelding mogelijk.
Het heeft geen zin om kwijtschelding aan te vragen als:

 • U meer dan € 2.269,- vermogen heeft (woning, motorvoertuig, spaargeld);
 • U een ZZP'er bent of een eigen bedrijf heeft;
 • U de aanslag langer dan 3 maanden geleden heeft betaald.


Kwijtschelding kunt u online aanvragen.

Elk jaar opnieuw aanvragen?

Ja, u moet opnieuw kwijtschelding aanvragen. Pas als u drie jaar kwijtschelding is verleend, komt u in principe in aanmerking voor automatische kwijtschelding.

Overige vragen

Verkoop woning

Als u uw huis verkoopt, ontvangen wij hiervan een maand later via het kadaster automatisch bericht. Nadat wij de verkoop hebben verwerkt, ontvangt u van ons automatisch een verminderingsbiljet voor de belastingen die u teveel heeft betaald. Vermindering is soms mogelijk. De OZB is een tijdstipbelasting; er wordt gekeken naar de situatie op 1 januari van dit jaar. Deze belasting wordt via de notaris verrekend en deze aanslag zult u in z’n geheel aan de gemeente moeten voldoen.

Bezwaar maken

Wanneer u het niet eens bent met de op het gecombineerde biljet genoemde waarde, kunt u binnen zes weken na dagtekening van de beschikking daartegen bezwaar maken. Als u op 1 januari geen eigenaar of gebruiker was van het pand dat op de beschikking genoemd is, kunt u eveneens bezwaar maken. Uw moet het bezwaar schriftelijk indienen bij de gemeente Ameland. U moet in uw bezwaarschrift aangeven waarom u het niet eens bent met de beschikking.

Kopie aanslag

Telefonisch of online kunt u een kopie van uw aanslag opvragen.

Rioolheffing

De rioolheffing wordt geheven via de gemeente Ameland en Vitens. Het vastrecht betaalt u via uw aanslag gemeentelijke belastingen aan de gemeente.
Het variabel gedeelte is gebaseerd op uw waterverbruik en betaalt u rechtstreeks aan Vitens. Voor vragen hierover kunt u terecht bij Vitens via tel. 050-3648100.